artykuł nr 1

Przetarg na remont ulic metodą powierzchniowego utrwalania

Urząd Gminy Kłomnice ogłasza przetarg nieograniczony na:1. Remont ul. Szkolnej w Rzerzęczycach – metodą powierzchniowego utrwalenia” 2. Remont ul. Kwiatowej w Michałowie Kłomnickim – metodą powierzchniowego utrwalenia1. Termin realizacji: 30.09.2003r.
2. Formularz ofertowy ze specyfikacją zakresu rzeczowego można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 210.
3. Zamkniętą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy, 42-270 Kłomnice,ul. Strażacka 20, pok. 103.

Koperty powinny być oznaczone:„Przetarg nieograniczony na: Remont ulicy Szkolnej w Rzerzęczycach – metodą powierzchniowego utrwalenia." "Remont ulicy Kwiatowej w Michałowie Kłomnickim – metodą powierzchniowego utrwalenia”4. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Jacek Tittl, pok. 210, tel. 3281-103.5. Termin składania ofert upływa dnia 08.08.2003r. o godz. 9006. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 103 w dniu 08.08.2003r. o godz. 930Kłomnice, dnia 28.07.2003r.