artykuł nr 1

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach

Wójt Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20 42-270 Kłomnice
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach
ul. Częstochowska 96  42-270 Kłomnice

 

1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata i sposób ich dokumentowania

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

 

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe, preferowane będą osoby posiadające wykształcenie specjalistyczne w zakresie kulturalno-oświatowym, humanistycznym, a także doświadczenie w pracy w instytucjach prowadzących działalność kulturalną oraz w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowisku ds. działalności kulturalnej,
 • co najmniej 5 letni staż pracy,
 • kandydat nie może być karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2021r., poz.289 ze zm.)
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 • Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

2) Wymagania dodatkowe:

 

 • znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury i zagadnień branży kulturalnej,
 • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych w tym z dotacji Unii Europejskiej,
 • predyspozycje menadżerskie i organizatorskie,
 • Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w pracy w Instytucjach Kultury oraz w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowisku ds. działalności kulturalnej, znające obowiązujące przepisy w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, mienia komunalnego i finansów publicznych.

 

3) Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny, z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach,
 • życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • autorską pisemną koncepcję funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności (uwzględniającą zakres programowy, organizacyjny i finansowy),
 • kserokopie świadectw pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem  środkami publicznymi, o którym mowa  w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r.,poz. 289 ze zm.),
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata o „wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach”.

 

2. Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu :

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne (własnoręcznie podpisane) należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach” do dnia 23.03.2023r. do godz.15.00 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach, ul. Strażacka 20, sekretariat, I piętro lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice.
 2. W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uwagi końcowe:

 

Dostarczone dokumenty zostaną poddane  analizie przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy Kłomnice.

W wyniku analizy dokumentów, komisja wyłoni kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach .

 

Wójt Gminy Kłomnice

 

mgr Piotr Juszczyk