artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2022r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kłomnice, dnia 23.05.2022r.

GP.OŚ-OŚ.6220.6.2021.2022

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 23.05.2022r.

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029  t.j.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2021 poz. 735 t.j.), oraz § 3 ust. 1 pkt 81) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t.j.),

 

zawiadamiam

że w dniu 23.05.2022r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłomnice ul. Nieznanicka i Zdrowska na działkach o nr ewid. 445, 472, 473, 492/4, 492/1, 506 obręb Nieznanice, 2761/30, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 52/2, 53/2, 81/1, 81/2 obręb Kłomnice.

 

Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pokój 201,   w godzinach pracy urzędu oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem tut. urzędu w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczoną zgodnie z art. 49 kpa.

 

Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20, pokój 201 – www.bip.klomnice.pl (zakładka ochrona środowiska)