artykuł nr 1

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 906 t.j.), Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2024 r., poz. 906 t.j.), Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice

WÓJT GMINY KŁOMNICE

ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice,

I. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie:

- zmiany statutu Gminy Kłomnice

II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 10 czerwca 2024r. od godz. 8.00 do dnia 14 czerwca 2024r. do godz. 15.00

Projekt uchwały Rady Gminy Kłomnice wymieniony w ust. I został zamieszczony na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice,

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl,

- stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl

Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektów uchwał można zgłaszać:

 - bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kłomnice pok. 103 (I piętro),

 - pocztą elektroniczną na adres: ug@klomnice.pl w dniach od 10 czerwca 2024r. od godz. 8.00 do dnia 14 czerwca 2024r. do godz. 15.00.

 III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy Kłomnice.

IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach.