artykuł nr 1

Konsultacje Społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie: wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Zarządzenie Nr 37/2022

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 07.03.2022

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie: wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm )oraz Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kłomnice

WÓJT GMINY KŁOMNICE

zarządza, co następuje:

§1.

1. Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie:

wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

zwanego dalej „projektem Uchwały" stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia

2. Celem przeprowadzenia konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców, organizacji pozarządowych z terenu gminy Kłomnice.

§2.

1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 08.03.2022 do dnia 16.03.2022 r. w godzinach od 8.00 do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach

2. Przeprowadzenie konsultacji obejmować będzie swoim zasięgiem terytorialnym gminę Kłomnice.

3. Ogłoszenie zostanie umieszczone na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice (II piętro)

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl

- stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl

Wszelkie uwagi należy zgłaszać:

- bezpośredni do pokoju 209 Urzędu Gminy Kłomnice (II piętro)

- pocztą elektroniczną na adres: ug@klomnice.pl od dnia 08.03.2022r. do dnia 16.03.2022r w godzinach 8.00-15.00

§3.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl. na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice (II piętro)

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania