artykuł nr 1

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwał Rady Gminy Kłomnice

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwał Rady Gminy Kłomnice

 

1. Wójt Gminy Kłomnice informuje, że zakończyły się przeprowadzone w dniach od 15 do 22 listopada 2021 r. konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie:

 

- uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowych na rok 2022

 

2. Projekty uchwał zostały zamieszczone na:

 

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice,

 

  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej ,

 

  • stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl.

 

3. Uprawnieni do konsultacji w/w projektów uchwał, tj. mieszkańcy Gminy Kłomnice oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogli zgłaszać uwagi w dniach od 15 do 22 listopada 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

Wszelkie uwagi dotyczące projektów uchwał można było zgłaszać bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice na zamieszczonym formularzu lub pocztą elektroniczną na adres: mlagiewka@klomnice.pl w dniach od 15 do 22 listopada 2021 r. na zamieszczonym formularzu.

 

4. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag do projektu uchwały objętego konsultacjami.

 

 

5. W związku z zakończeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwał przedłożono pod obrady Rady Gminy Kłomnice.