artykuł nr 1

Decyzja Umorzenie Postepowania

Kłomnice, dnia 05.10.2020 r.

GP.OŚ-OŚ.6220.2.2020

 

DECYZJA


Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 t.j.).

 

orzekam:

 

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji do wtórnego wytopu aluminium w istniejącej hali należącej do firmy PPH Eko-Świat w Kłomnicach przy ul. Kolejowej 45/46, na działkach o nr ewid. 45/2, 46, 47.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 10.06.2020r (data wpływu do tu. urzędu 10.06.2020r.) pełnomocnik Pan Bogdan Knop reprezentujący „PPH EKO-ŚWAT” Jarosław Śliwakowski, ul. Chemików 7, 42-270 Kłomnice, wystąpił do Urzędu Gminy w Kłomnicach z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji do wtórnego wytopu aluminium w istniejącej hali należącej do firmy PPH Eko-Świat w Kłomnicach przy ul. Kolejowej 45/46, na działkach o nr ewid. 45/2, 46, 47.

Wnioskodawca dołączył do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z ewidencji gruntów. Wniosek spełnia wymagania art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r., poz. 283 t.j.).

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 t.j.), planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r., poz. 256 t.j.) dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

  W myśl art. 71 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy organem właściwym do rozpoznania przedmiotowej sprawy jest Wójt Gminy Kłomnice.

  Na podstawie art. 61 § 4 kpa w dniu 01.07.2020r. strony postępowania zostały powiadomione drogą obwieszczenia o jego wszczęciu. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłomnice, tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 2 pkt. 2 art. 64 ust. 3 ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 t.j.), Wójt Gminy Kłomnice w dniu 02.07.2020r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie oraz do  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

- Opinią z dnia 09.07.2020r. (data wpływu 13.07.2020r.), znak: NS/NZ.523-34/20, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

- Pismem znak WOOŚ.4220.368.2020.MK2.2 z dnia 14.08.2020r. (data wpływu 17.08.2020r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wezwał do uzupełnienia i wyjaśnienia.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem z dnia 03.09.2019r. (data wpływu 04.09.2019r.) znak PO.RZŚ.4360.74m.2019.KS wyraził opinię  o planowanym przedsięwzięciu i nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia warunków i wymagań w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Następnie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach pismem z dnia 21.08.2020r. (data wpływu 21.08.2020r.) znak OS-OOS.7030.26.2020, OS-OOS.WS.KW-2/20 wyraził opinię o planowanym przedsięwzięciu i stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 07.09.2020r (data wpływu do tu. urzędu 07.09.2019r.) pełnomocnik Pan Bogdan Knop reprezentujący „PPH EKO-ŚWAT” Jarosław Śliwakowski,  ul. Chemików 7, 42-270 Kłomnice złożył wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  nr GP.OŚ-OŚ.6220.5.2019 z dnia 24.12.2019r wydana przez Wójta Gminy Kłomnice. Wnioskodawca dołączył do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia.

W ramach prowadzonego postepowania w sprawie wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Inwestor zwrócił się pismem z dnia 17.09.2020r. (data wpływu 17.09.2020r.) o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji do wtórnego wytopu aluminium w istniejącej hali należącej do firmy PPH Eko-Świat w Kłomnicach przy ul. Kolejowej 45/46, na działkach o nr ewid. 45/2, 46, 47.

Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z t.j.), Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. Organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Z uwagi na to, że strona postępowania odstąpiła od żądania dalszego rozstrzygnięcia decyzją o istocie sprawy dotyczącej jej interesu prawnego, dalsze postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Uwzględniając fakt, iż postępowanie zostało wszczęte na wniosek strony oraz pismo o wycofanie wniosku wniosła strona postępowania, która żądała jego wszczęcia, ponadto umorzenie postępowania nie narusza interesu wnioskodawcy oraz społecznego, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

W związku z tym, że przedmiotowe postepowanie dotyczy sprawy, która może być wszczęta wyłącznie na wniosek Inwestora, wycofanie wniosku powoduje, ze niniejsze postepowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe.

 

Pouczenie

 

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1. ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o.

  2. a/a

 

Do wiadomości:

 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10,                                            40-127 Katowice.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A,                                            42-200 Częstochowa. 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1,                      98-200 Sieradz.

4. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice