artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06.10.2020r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Kłomnice, dnia 06.10.2020r.

GP.OŚ-OŚ.6220.2.2020

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 06.10.2020r.

 

 

Działając na podstawie art. 49 Kodeks postepowania administracyjnego. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.)        w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, t.j.), oraz § 3 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w odniesieniu do przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1, pkt 14.

 

zawiadamiam

 

o umorzeniu postępowania na wniosek Pana Bogdana Knopa działającego z upoważnienia P.P.H. „EKO-ŚWIAT” Jarosława Śliwakowskiego z siedzibą w Kłomnicach przy ul. Kolejowej 45/46 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie instalacji do wtórnego wytopu aluminium w istniejącej hali należącej do firmy PPH Eko-Świat w Kłomnicach przy ul. Kolejowej 45/46, na działkach o nr ewid. 45/2, 46, 47.”

 

Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kłomnice,

pokój nr 201, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek  7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 16:00, środa - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 15:00 w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia.