artykuł nr 1

PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIARAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIARAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Lp.

Karta informacyjna

1

Nazwa karty/rok

2/2019

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek

3

Temat dokumentu

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

5

Zakres przedmiotowy dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie F.H.U.P Chemal w Niwkach

6

Obszar, którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

numer ewidencyjny działki 9426

obręb Rzerzęczyce,

gmina Kłomnice,

powiat częstochowski,

województwo śląskie

7

Znak sprawy

GP.OŚ-OŚ.6220.3.2019

8

Dokument wytworzył

BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE GEOLOGI I OCHRONY SRODOWISKA GEOBIOS Sp. z o.o.

Grzegorz Nikiel

Częstochowa

ul. Tartakowa 82

42-202 Częstochowa

9

Data dokumentu

18.04.2019r. (data wpływu 19.04.2019r.)

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

Pokój 201

Tel. (34) 328 11 2 wew.147

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

www.bip.klomnice.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Nie dotyczy

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

Nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

14.06.2019r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

Art. 16,18,19,20 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 t.j.)

18

Uwagi