artykuł nr 1

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Lp.

Raport o oddziaływaniu na środowisko

1

Nazwa karty/rok

3/2019

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek

3

Temat dokumentu

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji do wtórnego wytopu aluminium w istniejącej hali należącej do firmy PPH Eko-Świat w Kłomnicach przy ul. Kolejowej 45/46, na działkach o nr ewid. 45/2, 46, 47.

6

Obszar, którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

numer ewidencyjny działek : 45/2, 46, 47

obręb Kłomnice,

gmina Kłomnice,

powiat częstochowski,

województwo śląskie

7

Znak sprawy

GP.OŚ-OŚ.6220.5.2019

8

Dokument wytworzył

ATMOTERM – EKOURBIS  Sp. z o.o.

Bogdan Knop

Częstochowa

Al. Wolności 26 lok. 6

42-200 Częstochowa

9

Data dokumentu

12.06.2019r. (data wpływu 17.06.2019r.)

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

Pokój 201

Tel. (34) 328 11 2 wew.147

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

www.bip.klomnice.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Nie dotyczy

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

Nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

24.09.2019r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

Art. 16,18,19,20 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 t.j.)

8

Uwagi

-