artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04 września  2019 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04 września 2019 r.
 o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) całkowitej niezdolności do pracy;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I gru?? inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II gru?? inwalidów;
a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

  Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców gminy Kłomnice lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

  Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Wójta Gminy Kłomnice najpóźniej do czwartku 4 października 2019 r. Wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę. Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu, tj. wniosek oraz zgodę na przyjecie pełnomocnictwa pobrać można w Urzędzie Gminy  Kłomnice, ul. Strażacka 20,  parter, pokój nr 4 lub 6 w godzinach pracy urzędu oraz strony internetowej bip.klomnice.pl w zakładce wybory - do Sejmu i Senatu RP  2019

Do wniosku należy dołączyć

1. pisemną zgodę osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa;

2. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności wyborcy, (nie dotyczy wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania  kończą 75 lat);

3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców Gminy Kłomnice.

4.kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienie/ opieki/ kurateli (załącza się wyłącznie  w przypadku gdy taki stosunek istnieje).

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Gminy Kłomnice upoważnionym przez Wójta Gminy Kłomnice do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania osoby, która złożyła wniosek w tej sprawie lub w innym miejscu na obszarze gminy Kłomnice,  jeżeli osoba ta zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej w piątek 11 października 2019r. stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Kłomnice, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu..

Wyborca, która udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu obwodowej komisji wyborczej, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.