artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 29 kwietnia 2019 r.
 

o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Gminy Kłomnice, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza komisarzowi wyborczemu do 11 maja 2019r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie musi zawierać:

  • nazwisko i imię (imiona),
  • imię ojca,
  • datę urodzenia i numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
  • oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Gminy Kłomnice,
  • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
  • żądanie załączenia nakładki w alfabecie Braille-a, o ile wyborca ich sobie zażyczy,
  • adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy.