artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Informacja

Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 kwietnia 2019 r.
o prawie do uzyskania przez osoby niepełnosprawne informacji o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im dodatkowe uprawnienia.

Wyborca niepełnosprawny ma prawo do uzyskiwania informacji o:
1) właściwym dla siebie okręgu i obwodzie głosowania;
2) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
3) warunkach dopisania wyborcy do spisu  wyborców w  wybranym obwodzie głosowania na obszarze Gminy właściwej ze względu na miejsce jego zamieszkani;
4) terminie wyborów  oraz godzinach głosowania;
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych listach kandydatach i listach kandydatów;
7) warunkach oraz formach głosowania;

Informacje są przekazywane osobie niepełnosprawnej na jej wniosek po podaniu nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania. Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Kłomnice , parter, pokój nr 6.

Informacje są przekazywane przez pracowników Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 34. 3281122 wew. 104 i 106, e-mail: asliwakowska@klomnice.pl w godzinach pracy urzędu, w tym:
- telefonicznie;
- w postaci wydrukowanych materiałów informacyjnych przesyłanych osobie niepełnosprawnej;
- w formie elektronicznej.

Informacje, o których mowa wyżej będą również podawane do publicznej wiadomości poprzez ich umieszczenie:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłomnice (bip.klomnice.pl);
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice - www.klomnice.pl – Wybory Parlamentarne;
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kłomnice;