artykuł nr 1

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5a oraz 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr174/XXII/2013 z dnia 15 marca  2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE
ogłasza konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia:

1. Uchwały Rady Gminy Kłomnice  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  i mieszkaniach chronionych

I. Przedmiot konsultacji

1. Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem powyższej uchwały

2. Konsultacje polegają na rejestracji opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy, co do sposobu rozstrzygnięcia spraw objętych konsultacjami.

3. Konsultacje mają charakter gminny. Przedmiot konsultacji dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy.

4. Konsultacje będą prowadzone w formie zgłaszania uwag w zakresie przedmiotu konsultacji.

II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 23 grudnia  2019 r.
do dnia 27 grudnia  2019 r. w godzinach od 8.00 do 13.00 w siedzibie GOPS w Kłomnicach.

2. Każda osoba biorąca udział w konsultacjach ma prawo zgłoszenia  uwag do przedmiotu objętego konsultacjami.

3. Uwagi można składać osobiście lub za pomocą formularza w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach , Zdrowa, ul. Łąkowa 1 albo pocztą elektroniczną na adres gops@klomnice.pl .

4.Treść ogłoszenia  w sprawie konsultacji społecznych projektu oraz formularz zgłaszania opinii i uwag do projektu ) zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kłomnicach www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń. 

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach  

IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznejwww.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Załączniki:
Projekt uchwały16 KB
Formularz ankietowy13 KB