artykuł nr 1

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice

Wójt Gminy Kłomnice

Ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

  • Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

  • Termin i miejsce przeprowadzenie konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 20.11.2019r.-27.11.2019r. w godz. 8:00 do 15:00

Ogłoszenie zostaje umieszczone na:

-tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice (II piętro)  

-stronie Biuletynu Informacji publicznej www.bip.klomnice.pl

-stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl

Wszelkie uwagi należy zgłaszać:

- bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kłomnice pok. 103 ( I piętro)

- poczta elektroniczną na adres: ug@klomnice.pl od dnia 20.11.2019r. do dnia 27.11.2019r. w godz. 8:00 do 15:00

 

  • Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl , na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice (II piętro).