artykuł nr 1

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U .z 2019 r. poz. 506z późn. zm.) i art.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie( Dz.U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice  Nr 294/XL/2010 Rady z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.  

 

WÓJT GMINY KŁOMNICE

 

OGŁASZA KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY KŁOMNICE W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020R ZWANEGO DALEJ „PROJEKTEM UCHWAŁY” STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR, 1 DO ZARZĄDZENIA.

 

I. Przedmiot konsultacji :

Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie z  projektem Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie gminy Kłomnice.

 

II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji .

 

1.Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 18 listopada 2019 r. do 27 listopada 2019 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

2. Projekt Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 wraz z załącznikami (tj. Projekt Gminnego Programu oraz formularz zgłaszania opinii i uwag do projektu) zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kłomnicach www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kłomnicach.

 

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji .

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Pani Barbara Mizera.

 

IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.

 

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice.