artykuł nr 1

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłomnice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm), Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

WÓJT GMINY KŁOMNICE

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice

 

I. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie:

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

-  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 12 marca 2019 r. do 18 marca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

Projekty uchwał Rady Gminy Kłomnice wymienione w ust. I zostały zamieszczone na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice,

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl,

- stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl

Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektów uchwał można zgłaszać:

- bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kłomnice pok. 103 (I piętro),

- pocztą elektroniczną na adres: ug@klomnice.pl w dniach od 12 marca 2019 r. do 18 marca 2019 r. na zamieszczonym formularzu.

 

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Pan Dawid Smolarek.

IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach.

 

Załączniki:
Protokół z konsultacji15 KB
Załączniki53 KB