artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04 września 2018 r.

 INFORMACJA WÓJTA GMINY KŁOMNICE

z dnia 04 września  2018r.
 
o prawie uzyskania przez osoby niepełnosprawne informacji o wyborach do Rady Gminy Kłomnice, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Śląskiego i Wójta Gminy Kłomnice zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 
Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach do Rady Gminy Kłomnice, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Śląskiego i Wójta Gminy Kłomnice na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im dodatkowe uprawnienia.
 
Wyborca niepełnosprawny ma prawo do uzyskania informacji o:
- terminie wyborów oraz godzinach głosowania,
- właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,
- lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze Gminy właściwej ze względu na miejsce jego zamieszkania,
- komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.
- warunkach oraz formach głosowania.
 
Informacje będą przekazywane osobie niepełnosprawnej na jej wniosek po podaniu nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.klomnice.pl – wybory, lub w Urzędzie Gminy Kłomnice pokój nr 5 (parter).
 
Informacje będą przekazywane przez pracowników Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20, pokój 104 i 208, Tel. 34 328-11-22 w., 106, 115, 34 328-11-21 fax, e-mail: bsosniak@klomnice.pl w godzinach pracy urzędu, w tym:
- telefonicznie,
- w postaci wydrukowanych materiałów informacyjnych przesłanych osobie niepełnosprawnej,
- w formie elektronicznej,
 
Informacje o których mowa wyżej będą również podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczanie :
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłomnice (bip.klomnice.pl);
- na tablicy Urzędu Gminy Kłomnice;
- na tablicach sołeckich w gminie Kłomnice.