artykuł nr 1

Oferta organizacji pozarządowej złożona poza otwartym konkursem ofert.

W dniu 02.05.2018r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kłomnicach. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej p.t. ”Działanie na rzecz emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych”.
W/w oferta została złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395). W dniu 02.05.2018 r. oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kłomnicach, na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl na okres 7 dni.
Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, do Urzędu Gminy Kłomnice, pokój 202a.
Załączniki:
Treść ofertyMB