artykuł nr 1

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 OGŁOSZENIE

 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 276.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2018
 
WÓJT GMINY KŁOMNICE
 
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY  I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ŚRODOWISKACH SENIORÓW Z TERENU GMINY KŁOMNICE W ROKU 2018
 
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
I. Rodzaje zadań:
W ramach zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w 2018 roku realizowane będą następujące przedsięwzięcia:
1.   Działania mające na celu upowszechnianie kultury w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice;
2.   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice;
3.   Krajoznawstwo w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice;
4.   Pielęgnowanie dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice;
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią łączną kwotę w wysokości 5 000,00 zł
 
III. Zasady przyznawania dotacji.
1.   Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania.
2.   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana. 
3.   Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 450 z późn. zm.),po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
 
IV.   Termin i warunki realizacji zadania.
1.   Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku. Dotacja zostanie udzielona  w formie wsparcia. Oferent powinien się wykazać, co najmniej 10% wkładem własnym. 
2.   Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty, które:
· są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne dla jego realizacji;
· są uwzględnione w budżecie projektu;
· są racjonalnie skalkulowane na podstawie oceny rynkowej;
· odzwierciedlają koszty rzeczywiste.
 
V. Termin składania ofert.
1.   Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 103 w terminie do 12 czerwca 2018 r włącznie, do godz. 15.00. W przypadku wysłania ofert pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Kłomnice.
2.   Do oferty należy dołączyć:
a)   kserokopię aktualnego wypisu z KRS lub innego rejestru lub ewidencji,
b) wyciąg ze statutu dotyczący zapisów statutowych w zakresie prowadzenia działalności na rzecz seniorów lub oświadczenie o aktualności, jeżeli Statut jest w posiadaniu Urzędu Gminy w Kłomnicach i nie uległ zmianie,
c)   kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
3.   Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r poz. 1300).
4.   Oferta winna zostać złożona w formie papierowej, pisana komputerowo lub czytelnie ręcznie i podpisana przez osobę/y/ uprawnioną/e/. 
5.   Kserokopie dokumentów załączone do oferty winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
 
VI.   Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ofert.
1.   Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 19 czerwca 2018 roku.
2.   Złożone oferty są opiniowane przez komisję konkursowa, powołaną przez Wójta Gminy Kłomnice w drodze zarządzenia.
3.   W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele wójta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione z art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie. 
4.   Przy rozpatrywaniu ofert brane będzie pod uwagę:
a)   ocena formalna;
b) ocena merytoryczna wartości projektu i jego zgodność z celami zadania;:
c)   ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
d) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
e)   ocena poprawnej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie;
f)   uwzględnienie planowanego przez podmiot wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;
g)   uwzględnienie analiz i ocen realizacji zleconych zadań w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
5.   Oferty niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania oferty po wyznaczonym terminie ich składania.
6.   Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Kłomnice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Kłomnice.
 
VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Kłomnice w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
1.   W roku 2017 Gmina Kłomnice na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu Gminy Kłomnice wydatkowała kwotę w wysokości 7 000,00 zł.
2.   W roku bieżącym Gmina Kłomnice nie realizowała żądnego zadania
 
VIII.   Postanowienia końcowe:
1.   Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pan Robert Kępa – główny specjalista ds. promocji i rozwoju gminy oraz współpracy międzynarodowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok.109 Urzędu Gminy w Kłomnicach, tel. 34 3281 122, wew. 116.
2.   Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się w Rozporządzeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r, poz. 1300) i są dostępne na stronie internetowej www.bip.klomnice.pl w zakładce Załatwianie spraw- formularze do pobrania.