artykuł nr 1

Uchwała Nr 2/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 30 marca 2017r.

 Uchwała Nr 2/2017

Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach
z dnia 30 marca 2017r.
 
 
w sprawie ustalenia treści karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017r.
 
Na podstawie art. 437 §1 w związku z art. 438 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 15), uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2014r. poz. 734 i 735 oraz z 2015 poz.147 ) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. ST. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 16 listopada 2014r. (M. P. z 2014. poz. 788)
uchwala się, co następuje:
§1.
1.   Ustalić treść karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice,  zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017r. dla okręgu wyborczego nr 4, zwanej dalej kartą do głosowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2.   Ustalić następujące parametry techniczne karty do głosowania:
1)   ma postać jednej karty zadrukowanej jednostronnie formatu A-4;
2)   karty do głosowania drukowane są na papierze offsetowym koloru białego, o gramaturze 70g/m², jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich list kandydatów na radnych zarejestrowanych  w danym okręgu wyborczym oraz nazwisk i imion tych kandydatów;
3)   karta do głosowania ma ścięty prawy, górny róg;
4)   listy kandydatów na radnych zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 4 umieszczone są na karcie do głosowania w jednej kolumnie, w kolejności numerów przyznanych tym listom w trybie art. 410;
5)   przed nazwiskiem i imionami każdego kandydata umieszczona jest liczba porządkowa wynikająca wynikająca  z kolejności, o której mowa w pkt. 4 oraz kratka przeznaczona na oddania głosu;
6)   pod nazwiskiem i imionami każdego kandydata umieszczony jest skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę oraz numer listy;
7)   nazwisko każdego kandydata oraz skróty nazw komitetów wyborczych zapisuje się wielkimi literami (wersalikami ), zaś imię (imiona) kandydata zapisuje się w ten sposób, że pierwsza litera zapisywana jest wersalikiem, a pozostałe literami tekstowymi.
8)   Karta zawiera informację o sposobie głosowania i ważności głosu oraz poniżej po prawej stronie znajduje się nadruk pieczęci Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach, natomiast po lewej stronie oznaczono miejsce na pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej.
§ 2.
1.   Ustalić ogólny nakład kart do głosowania w liczbie 409 egzemplarzy  dla obwodu głosowania nr 2 i 397 egzemplarzy dla obwodu głosowania nr 12, równej ogólnej liczbie wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie Kłomnice, w okręgu wyborczym nr 4, według stanu na dzień 31 grudnia 2016r.
2.   Karty do głosowania:
1)   w liczbie stanowiącej 100% liczby, o której w ust.1 pkt.1- przeznaczone są dla stałych obwodów głosowania utworzonych w gminie.
3.   Nakład kart do głosowania dla okręgu 4, obwodów głosowania nr 2 i nr 12,określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3.
1.   Zarządzić wydrukowanie wydrukowanie kart do głosowania.
2.   Ustalić harmonogram druku kart do głosowania, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
§ 4.
Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wójtowi Gminy Kłomnice i przesyła Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisy członków Gminnej Komisji Wyborczej W Kłomnicach:
 
- Robert Jurczyk - Przewodniczący   ………………………………………………………..
 
- Halina Świderska - Zastępca Przewodniczącego   …………………………………………………………
 
- Halina Koza   - Członek   …………………………………………………………
 
- Zdzisław Matusiak   - Członek  …………………………………………………………
 
- Barbara Mizera - Członek   …………………………………………………………
 
- Barbara Sośniak   - Członek   ………………………………………………………..
 
- Anna Śliwakowska - Członek   …………………………………………………………
 
 
 
 
Załączniki:
Załącznik nr 314 KB
Załącznik nr 213 KB
Załącznik nr 1542 KB