artykuł nr 1

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że w dniu 13 listopada 2017 r o godz 15.00 zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych wniesiono uwagi, które zostały szczegółowo opisane w protokole z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Uwagi, które zostały rozpatrzone pozytywnie będą uwzględnione w Rocznym Programie Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018. Program Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 zostaje przekazany pod obrady Rady Gminy Kłomnice na najbliższym jej posiedzeniu

Protokół z konsultacji społecznych
Załączniki:
Protokół z konsultacji32 KB