artykuł nr 1

Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy na 2018 r.

 OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

 

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE
OGŁASZA  KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KŁOMNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018

 

I. Przedmiot konsultacji

 

Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

 

II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 26 października 2017 r. do dnia 13 listopada 2017 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

2.W dniu 7 listopada 2017 roku o godz. 17.00 w ramach konsultacji odbędzie się spotkanie, na którym zostanie przedstawiony projekt Programu.

3.Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kłomnicach, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl.

4.Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektu można zgłaszać osobiście w pok. 106 (I piętro) Urzędu Gminy w Kłomnicach lub pocztą elektroniczną na adres: rkepa@klomnice.pl do dnia 13 listopada 2017 r. do godz. 15.00 na załączonym formularzu.

 

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi Pan Robert Kępa.

 

IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.

 

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach.

 

obrazek
Załączniki:
Formularz uwag13 KB
projekt Programu28 KB