artykuł nr 1

Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Michałów Rudnicki oraz sołectwa Michałów w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Michałów Rudnicki/wieś/ na nazwę Michałów /wieś/ oraz zmiany nazwy i rodzaju miejscowości Michałów /kolonia/ na Michałów Rudnicki /wieś/.

 Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa  Michałów Rudnicki oraz sołectwa Michałów w sprawie zmiany urzędowej nazwy  miejscowości  Michałów Rudnicki/wieś/ na nazwę Michałów  /wieś/ oraz zmiany nazwy i rodzaju  miejscowości  Michałów  /kolonia/  na  Michałów Rudnicki /wieś/.

 
Na podstawie Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy w Kłomnicach z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice
WÓJT  GMINY  KŁOMNICE 
 
Ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości  Michałów Rudnicki i miejscowości Michałów w sprawie zmiany urzędowej nazwy  miejscowości  Michałów Rudnicki /wieś/ na  Michałów /wieś/ oraz nazwy i rodzaju miejscowości  Michałów /kolonia/ na Michałów Rudnicki /wieś/. Powodem konsultacji jest wyeliminowanie rozbieżności pomiędzy stanem prawnym a stanem faktycznym położenia w/w miejscowości.
 
I.Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest zmiana urzędowej nazwy miejscowości  Michałów Rudnicki /wieś/ na  Michałów /wieś/ oraz nazwy i rodzaju  miejscowości  Michałów /kolonia/  na Michałów Rudnicki /wieś/.
 
II.Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od dnia 23.01.2017r do dnia 06.02.2017r w godz. od 8.00 do 15.00
Ogłoszenie zostaje umieszczone na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice
- stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl
- stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl
Wszelkie uwagi można zgłaszać:
- bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kłomnice pokój 103 /I piętro/
- pocztą elektroniczną na adres: ug@klomnice.pl.  od dnia  23.01.2017r do dnia 06.02.2017r  w godz. od 8.00 do 15.00
 
III. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach.