artykuł nr 1

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Uchwały Nr 175.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia  7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami  pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE
OGŁASZA  KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ZMIANY UCHWAŁY
NR. 175.XXVII.2016 RADY GMINY KŁOMNICE Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA  ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KŁOMNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017

I. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem  zmiany Uchwały Nr 175.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

II.   Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 23 stycznia 2017 r. do dnia 27 stycznia 2017r. do godz. 14.00. Nadto  w dniu 25 stycznia 2017r w ramach konsultacji zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.  Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej budynku Zespołu Gminnego Nr 2 , przy ulicy Strażackiej 18 A, bezpośrednio po szkoleniu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Projekt zmiany Uchwały Nr 175.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia  Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kłomnicach, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl.

 

Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektu można zgłaszać osobiście w pok. 209 ( II piętro) Urzędu Gminy w Kłomnicach, podczas spotkania konsultacyjnego  lub drogą elektroniczną na adres: pozarzadowe@klomnice.pl do dnia  27 stycznia 2017 r. do godz. 14.00 na załączonym formularzu.

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach.