artykuł nr 1

Konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

WÓJT GMINY KŁOMNICE
ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice

I. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie:
- uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice,
- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 30 października 2017 r. do 06 listopada 2017 r. w godzinach pracy Urzędu tj.: wtorek 31 października 2017 r. od 7:30 do 17:00 oraz w pozostałych dniach od 7:30 do 15:30.
Projekty uchwał Rady Gminy Kłomnice wymienione w ust. I zostały zamieszczone na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice,
- stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl,
- stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl


Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektów uchwał można zgłaszać:
- bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kłomnice pok. 103 (I piętro),
- pocztą elektroniczną na adres: ug@klomnice.pl w dniach od 30 października do 06 listopada 2017 r. na zamieszczonym formularzu.

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Pan Dawid Smolarek.


IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach.