artykuł nr 1

Nabór na stanowisko Referent ds. stypendium i zasiłku szkolnego, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 
Referent
ds. stypendium i zasiłku szkolnego, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego
 
1. Stanowisko: referent
 
2. Wymiar etatu: 1/1
 
3. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe
b) minimum roczne doświadczenie w pracy związane z obsługą m.in. stypendiów i zasiłków szkolnych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
c) nieposzlakowana opinia
c) obywatelstwo polskie
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
e) kandydat(ka) nie był skazany(a) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
f) kandydat(ka) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
g) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 
4. Wymagania dodatkowe :
a) znajomość ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2017, poz. 489 ze zmianami),
b) znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017, poz. 1952 ze zmianami),
c) znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017, poz. 1769 ze zmianami),
d) znajomość ustawy o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 r. (t.j. z dnia 2016.12.02)
e) znajomość obsługi komputera,
f) kreatywność,
g) dyspozycyjność.
 
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) udzielanie informacji dotyczących prawa do stypendium i zasiłku szkolnego,  świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do stypendium  szkolnego, zasiłku szkolnego, świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami,
c) pozyskiwanie danych w ramach systemów informatycznych wymiany informacji
d) wprowadzenie złożonych wniosków do systemu informatycznego,
e) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących stypendium  szkolnego, zasiłku szkolnego, świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego,
f) przygotowanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu stypendium  szkolnego i zasiłku szkolnego, świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego,
g) wydawanie zaświadczeń,
h) sporządzenie listy wypłat na  stypendium szkolne. zasiłki szkolne, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
i) organizowanie realizacji świadczeń i czuwanie nad prawidłowym ich wykonaniem,
j) realizacja sprawozdań w zakresie  w/w świadczeń,
k) prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczących, stypendiów, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 
l) współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędem wojewódzkim,
ł) prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń oraz prowadzenie postępowania windykacyjnego,
m) wykonywanie innych zadań związanych z realizacją stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego i świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także  innych zadań administracyjnych wyznaczonych przez przełożonego.
 
6. Wymagane dokumenty :
a) podanie o przyjęcie do pracy z dokładnym adresem i telefonem,
b) CV,
c) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
d) kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających wykształcenie,
e) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia, dyplomy),
f) kopie świadectw pracy, ewentualne opinie z zakładów pracy,
g) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie
dla celów związanych z naborem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1922 ze zmianami)
i) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
j) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 
7. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach, pok. nr 16 lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach Zdrowa, ul. Łąkowa 1, 42-270 Kłomnice, z dopiskiem „Referent ds. stypendium i zasiłku szkolnego, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego"w terminie do 15.11.2017 r. do godziny 15.30.
Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach w dniu 20.11.2017 r. o godz. 11.00.
Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą w Zdrowej ul. Łąkowa 1.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kłomnicach oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach przez okres trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru. 
Załączniki:
lista kandydatów31 KB