artykuł nr 1

Nabór na stanowisko Referent ds. księgowości

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
 
Referent
ds. księgowości
 
1. Stanowisko: referent
 
2. Wymiar etatu: 1/1
 
3. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe
b) minimum roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego
c) nieposzlakowana opinia
c) obywatelstwo polskie
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
e) kandydat(ka) nie był skazany(a) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
f) kandydat(ka) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
g) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 
 
4. Wymagania dodatkowe :
a) znajomość ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2017, poz. 489 ze zmianami),
b) znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016, poz. 1518 ze zmianami),
c) znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017, poz. 1769 ze zmianami),
d) znajomość ustawy o finansach publicznych  (Dz .U. z 2016 r. poz. 1870)
e) znajomość obsługi komputera,
f) kreatywność,
g) dyspozycyjność.
 
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie pełnej obsługi dokumentów ubezpieczeniowych, wymiana informacji
i  współpraca z ZUS i KRUS w zakresie podlegania ubezpieczeniom emerytalnym
i rentowym oraz zdrowotnym świadczeniobiorców ośrodka;
b) naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne świadczeniobiorców ośrodka;
c)  sporządzanie deklaracji i informacji do ZUS, sporządzanie korekt deklaracji do ZUS;
d)  zgłaszanie, wyrejestrowywanie i dokonywanie zmian danych świadczeniobiorców;
e) monitorowanie okresów opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do uzyskania niezbędnego okresu ubezpieczenia zgodnie z art. 6 ust 2a ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998;
f)  sporządzanie informacji dla ubezpieczonych
 g) prowadzenie rejestru osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, spraw dotyczących odpłatności i zmian w tym zakresie;
h) prowadzenie rejestru dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, spraw dotyczących odpłatności i zmian w tym zakresie;
i) bieżące prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej, weryfikacja
i sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych dokumentów księgowych ( faktur, not księgowych) pod względem poprawności danych w nich zawartych;
j) przygotowywanie informacji o wysokości miesięcznych zapotrzebowań na środki
z dotacji celowych z budżetu państwa celem realizacji zadań ośrodka;
k) przygotowywanie danych i informacji do sprawozdań finansowych sporządzanych
w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych przez głównego księgowego;
l) rozliczanie delegacji służbowych i comiesięcznych ryczałtów za przejazdy lokalne;
ł) prowadzenie gospodarki rzeczowymi składnikami majątku trwałego jednostki: prawidłowe oznaczanie powierzanych pracownikom środków rzeczowych, prowadzenie ewidencji i dokumentacji środków trwałych, rzeczowych składników majątku trwałego i pozostałych, likwidacja zużytych lub zbędnych rzeczowych składników majątku trwałego i obrotowego

6. Wymagane dokumenty :
a) podanie o przyjęcie do pracy z dokładnym adresem i telefonem,
b) CV,
c) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
d) kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających wykształcenie,
e) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia, dyplomy),
f) kopie świadectw pracy, ewentualne opinie z zakładów pracy,
g) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie
dla celów związanych z naborem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1922 ze zmianami)
i) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
j) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 
7. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach, pok. nr 16 lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach Zdrowa, ul. Łąkowa 1, 42-270 Kłomnice, z dopiskiem „Referent ds. księgowości"w terminie do 15.11.2017 r. do godziny 15.30.
Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach w dniu 20.11.2017 r. o godz. 11.00.
Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą w Zdrowej ul. Łąkowa 1.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kłomnicach oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach przez okres trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru. 
Załączniki:
lista kandydatów23 KB