artykuł nr 1

Nabór na stanowisko Referent d.s. obsługi świadczeń wychowawczych z programu rodzina 500+

 Kierownik Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Kłomnicach 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Referent
d.s. obsługi świadczeń wychowawczych z programu rodzina 500+
 
1. Stanowisko: referent
 
2. Wymiar etatu: 1/1
 
3. Ilość etatów: 2

4. Wymagania niezbędne:
a)   obywatelstwo polskie,
b)   nieposzlakowana opinia,
c)   wykształcenie wyższe,
d)   minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy związane z obsługą świadczeń wychowawczych
e)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
f) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo
g)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 
5. Wymagania dodatkowe :
a)   znajomość ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego.
b)   komunikatywność, samodzielność, rzetelność, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia,  obowiązkowość i dokładność
c)   znajomość obsługi programów komputerowych
d)   ogólna wiedza z zakresu realizowanych zadań przez gminny ośrodek pomocy społecznej,
e)   umiejętność pracy w zespole,
f)  konsekwencja w realizacji zadań, umiejętność wypracowywania i podejmowania decyzji w trudnych sprawach.
g)   umiejętność właściwego interpretowania i stosowania aktów prawnych,
h)   wysoka kultura osobista
 
6. Zakres wykonywanych  zadań na stanowisku:
a) udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczenia wychowawczego zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,
b) przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń wychowawczych  wraz z wymaganymi dokumentami,
c) pozyskiwanie danych w ramach systemów informatycznych
d) wprowadzenie złożonych wniosków do systemu informatycznego,
e) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń wychowawczych ,
f) przygotowanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń wychowawczych ,
g) wydawanie zaświadczeń,
h) sporządzenie listy wypłat na świadczenia wychowawcze ,
i) organizowanie realizacji świadczeń i czuwanie nad prawidłowym ich wykonaniem,
j) realizacja sprawozdań w zakresie świadczeń wychowawczych ,
k) praca w systemach informatycznych,
l) prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczących świadczeń wychowawczych
ł) współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędem wojewódzkim,
m) prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz prowadzenie postępowania windykacyjnego,
n) wykonywanie innych zadań związanych z realizacja świadczeń wychowawczych  oraz innych zadań administracyjnych wyznaczonych przez przełożonego.
 
7. Wymagane dokumenty:
a)   list motywacyjny,
b)   CV z informacjami o wykształceniu i z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c)   podanie o przyjęcie do pracy z dokładnym adresem i telefonem
d)   kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem  potwierdzających posiadane wykształcenie,
e)   kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych  (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia, dyplomy)
f) kopie świadectw pracy, ewentualne opinie z zakładów pracy
g)   oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
h)   wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
i)   oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku referent d.s. świadczeń wychowawczych ,
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych
w ofercie  dla celów przeprowadzenia naboru  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016r. poz.1922 ze zm.) oraz ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U .z 2016r. poz.902 ze zm.)
 
8. Termin i miejsce składania ofert :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie,
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach, pok. nr 16 lub  przesłać na adres :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach
ul. Łąkowa 1
42-270 Zdrowa
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s.  obsługi świadczeń wychowawczych z programu rodzina 500+” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kłomnicach w terminie do 15.11.2017r. do godz. 15.30.
Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach w dniu 20.11.2017 r. o godz. 11.00
 
Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach  z siedzibą Zdrowa, ul. Łąkowa 1.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl oraz na tablicy informacyjnej przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.
 
 

 

Załączniki:
lista kandydatów27 KB