artykuł nr 1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2017

 

Zarządzenie Nr 43/2017

 

Wójta Gminy Kłomnice

 

z dnia 2.03.2017 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice  w roku 2017.

 

 

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446, z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1817) oraz Uchwały Nr 175.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 listopada 2016 r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, z późniejszymi zmianami.

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice  w roku 2017 udziela się oferentom dotacji w następującej wysokości:

 

L.p.

Nazwa organizacji

Tytuł zadania publicznego

Dotacja

1.  

Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z naturą „GRUSZKA” Rzerzęczyce

Alternatywne formy spędzania wolnego czasu- rodzinne wędkowanie

2 000zł

2.  

Klub Sportowy „METAL” Rzeki Wielkie

Sport alternatywą dla uzależnień

5 000zł

3.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej

Zdrowo spędzony czas

3 000zł

4.  

Ludowy Klub Sportowy „Orkan” Rzerzęczyce

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom

12 000zł

5.  

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Otwórzmy serca dla dzieci”

Dbam o swoje zdrowie

1 500 zł

6.  

Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice.

Tajemniczy ogród

2 000 zł

7.  

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej

Świetlica dla dzieci i młodzieży OCHRONKA

9 000zł

8.  

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej

Świetlica NASZA PRZYSTAŃ 2017 zaprasza

9 000zł

9.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Konarach

Nie pij. Nie pal. Zwiedzaj

3 000zł

10.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzydlowie

Promowanie wśród członków OSP oraz mieszkańców Skrzydlowa spędzania czasu bez alkoholu oraz innych używek, poprzez organizowanie wspólnego wypoczynku

3 000 zł

11.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach

Remont świetlicy etap 2, zakup instrumentów muzycznych

4 000zł

12.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzerzęczycach

Promowanie wśród członków OSP oraz mieszkańców Rzerzęczyc spędzania czasu bez alkohol oraz innych używek poprzez zorganizowanie wspólnej wycieczki

3 000zł

13.  

Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice

Zakręceni na sportowo

15 000zł

14.  

Ochotnicza Straż Pożarna Chorzenice - Witkowice

Zapraszamy do OSP Chorzenice- Witkowice

4 000zł

15.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Nieznanicach

Zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów , poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie postaw społecznych

3 000zł

16.  

Klub Sportowy WARTA ZAWADA

Z alkoholem nie wygrasz – stawiaj na sport

7 500zł

17.  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice

Sztuka i edukacja

8 500zł

18.  

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Hufiec Częstochowa

Piknik rodzinny z warsztatami pierwszej pomocy

1 000zł

19.  

Stowarzyszenie „Jedność w działaniu” Zawada

Organizacja IX edycji imprezy plenerowej „Noc Świętojańska” nad rzeką Wartą w Zawadzie

Brak dofinansowania

20.  

Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach

Cykl turniejów sportowych dla młodzieży wiejskiej powiatu częstochowskiego

2 000zł

21.  

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „DRATWA”

Kłomnice

Pracownia modelarska „MUSTANG”

1 000zł

22.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Pacierzowie

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

3 000zł

23.  

Akademia Sportowo-Rekreacyjna „Okinawa Uechi-Ryu”

Kłomnice

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

2 000zł

24.  

Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”

Pod dobrymi skrzydłami

1 500zł

25.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie

Działania promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez dzieci i młodzież

3 000zł

26.  

Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice – Garnek

Organizacja zajęć sportowo-integracyjnych wśród członków OSP KARCZEWICE-GARNEK

3 000zł

 

2. Warunkiem przekazania dotacji podmiotowi na realizację zadań publicznych w Gminie Kłomnice w 2017 r jest złożenie uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu dostosowanego do wysokości przyznanej dotacji z oraz podpisanie umowy.

 

 

§2

Oferta złożona przez Stowarzyszenie „Jedność w Działaniu” na realizację zadania pn. „Organizacja IX edycji imprezy Noc Świętojańska nad rzeką Wartą w Zawadzie” została odrzucona w postępowaniu konkursowym w związku z niezgodnością treści oferty z ust. I ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice  w roku 2017 z dnia 6 lutego 2017 r.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.