artykuł nr 1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr 45/2017

 

Wójta Gminy Kłomnice

 

z dnia 2.03.2017 r.

 

 

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w 2017 roku.

 

 

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446, z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1817) oraz Uchwały Nr 175.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 listopada 2016 r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, z późniejszymi zmianami.

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1

1.   W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w 2017 roku udziela się oferentom dotacji w następującej wysokości:

 

L.p.

Nazwa organizacji

Tytuł zadania publicznego

Dotacja

1.    

Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice.

Koło Gospodyń Wiejskich Garnkowianki.

700zł

2.    

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kłomnicach.

Działania na rzecz seniorów, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym gminy.

4 900zł

3.    

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „DRATWA”

Kłomnice

Warsztaty Tańca Cygańskiego

700zł

4.    

Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”

Babcia kocha, uczy i wychowuje - popołudniowe spotkania międzypokoleniowe.

700zł

 

2.   Warunkiem przekazania dotacji podmiotowi na realizację zadań publicznych w Gminie Kłomnice w 2017 r jest złożenie uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu dostosowanego do wysokości przyznanej dotacji z oraz podpisanie umowy.

 

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.