artykuł nr 1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr 45/2017

 

Wójta Gminy Kłomnice

 

z dnia 2.03.2017 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w 2017 roku.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446, z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1817) oraz Uchwały Nr 175.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 listopada 2016 r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, z późniejszymi zmianami.

 

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1

1.   W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w 2017 roku udziela się oferentom dotacji w następującej wysokości:

 

L.p.

Nazwa organizacji

Tytuł zadania publicznego

Dotacja

1.    

Klub Sportowy WARTA ZAWADA

Propagowanie kultury fizycznej i rywalizacji sportowej wśród mieszkańców Gminy Kłomnice w 2017 roku

22 000zł

2.    

Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej

„Sportowo – Zdrowo”

700zł

3.    

Ludowy Klub Sportowy „Orkan” Rzerzęczyce

ORKAN Rzerzęczyce

34 000zł

4.    

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Otwórzmy serca dla dzieci”

Sport daje moc

500zł

5.    

Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA SPORTU

Prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci oraz współzawodnictwo w piłce nożnej

8 000zł

6.    

Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z naturą „GRUSZKA”
Rzerzęczyce

Propagowanie wśród dzieci, młodzieży oraz starszych aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego

500zł

7.    

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice

W zdrowym ciele zdrowy duch

8 000zł

8.    

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „DRATWA”

Kłomnice

Zdrowa rodzina

500zł

9.    

Stowarzyszenie „SPARTA”

Szkolenie dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu „SPARTA”

1 000zł

10.   

Klub Sportowy „METAL” Rzeki Wielkie

Piłka nożna dla wszystkich

16 000zł

11.   

Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice

Zakręceni na sportowo

50 000zł

12.   

Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzydlowie

Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice

700zł

13.   

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Hufiec Częstochowa

Propagowanie przez Harcerzy aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego

500zł

14.   

Akademia Sportowo-Rekreacyjna „Okinawa Uechi-Ryu” Kłomnice

II Ogólnopolski Turniej Karate w Garnku

1 000zł

15.   

Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”

Skrzydlów

VII Gminny Rajd Rowerowy „Gmina Kłomnice z rowerowego siodełka”

500zł

16.   

Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice – Garnek

Organizacja zajęć sportowych w sołectwie Karczewice

700zł

 

2.   Warunkiem przekazania dotacji podmiotowi na realizację zadań publicznych w Gminie Kłomnice w 2017 r jest złożenie uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu dostosowanego do wysokości przyznanej dotacji z oraz podpisanie umowy.

 

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.