artykuł nr 1

Nabór kandydatów do komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2017.

Załącznik nr 1

do Zarządzenie Nr 27/2017

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 17.02.2017 r

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2016 r, poz. 1817) oraz na podstawie Rozdziału XII Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 175.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 listopada 2016 r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2017, z późniejszymi zmianami.

.

 

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE

ogłasza nabór kandydatów do komisji  opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice  w roku 2017.

 

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w pracach Komisji nie przysługuje zwrot kosztów  podróży.

W skład Komisji mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1/ są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2/ nie reprezentują organizacji / podmiotów biorących udział w konkursie;

3/ nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

W przypadku braku zgłoszeń kandydatów do Komisji przez organizacje pozarządowe  Komisja zostanie powołana zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Kłomnice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
.

Zadania Komisji Konkursowej:

Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa uwzględni następujące kryteria:

a)   w pierwszej kolejności oferty oceni pod względem formalnym;

b)   następnie pod względem merytorycznym:

- ocenia możliwość realizacji zadania przez oferenta;

- ocenia przedstawioną kalkulację  kosztów zadania.

Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący.

Termin zgłaszania kandydatów na członków Komisji opiniującej oferty upływa z dniem 24.02.2017 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć w Urzędzie Gminy
w Kłomnicach, pok. 209 bądź przesłać na adres email:
ug@klomnice.pl .

Wszelkich informacji udziela Pan Robert Kępa – główny specjalista ds. promocji i rozwoju gminy oraz współpracy międzynarodowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 34 3281 122, wew. 113.