artykuł nr 1

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2017

Załącznik nr 1

do Zarządzenie Nr 21/2017

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 06.02.2017 r

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1817) oraz Uchwały
Nr 175.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 listopada 2016 r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2017

 

WÓJT GMINY KŁOMNICE

 

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W  ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2017

 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Rodzaje zadań:

W ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w 2017 roku realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

1. Prowadzenie zajęć treningowych mających na celu przygotowanie zawodników
do rywalizacji w rozgrywkach w różnych dyscyplinach sportowych, uczestniczenie
w rozgrywkach sportowych,

2. Popularyzacja różnych dyscyplin sportowych poprzez organizację imprez sportowych
i rekreacyjnych,

3. Propagowanie wśród dzieci, młodzieży oraz starszych aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

 

II.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią łączną kwotę w wysokości 145 000,00 zł

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana.

3. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1817),
po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1.   Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania  w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku. Dotacja zostanie udzielona
w formie wsparcia. Oferent powinien się wykazać, co najmniej 10% wkładem własnym.

2.   Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty, które:

- są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne dla jego realizacji;

- są uwzględnione  w budżecie projektu;

- są racjonalnie skalkulowane na podstawie oceny rynkowej;

- odzwierciedlają koszty rzeczywiste.

Koszty pokrywane z dotacji:

a)   koszty bezpośrednie:

·  zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprezy;

· zakup niezbędnego sprzętu sportowego,

· stroje sportowe, obuwie,

· zakup nagród rzeczowych, dyplomy, puchary

· transport na zawody , zgrupowania i imprezy  sportowe ( w tym ewentualnie zakup paliwa niezbędnego do realizacji zadania),

· noclegi podczas  wyjazdów na zawody i zgrupowania  sportowe;

· opłaty sędziowskie;

· wynajem  obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych

· wynagrodzenia trenerów/ instruktorów;

· obsługa medyczna;

· obsługa techniczna;

· opłaty licencyjne i startowe (OZPN);

· zakup niezbędnych materiałów i usług, między innymi środki i artykuły do utrzymania terenu i bazy sportowej: paliwa ( do kosiarek), woda, napoje, odżywki, środki chemiczne, wapno,  środki doraźnej pomocy medycznej;

· usługi poligraficzne

b)   koszty pośrednie ( do 30% wartości udzielonej dotacji ogółem):

· wyżywienie podczas wyjazdów na zawody i zgrupowania  sportowe;

· wyżywienie podczas organizowanych imprez sportowych;

· obsługa księgowa i organizacyjno- administracyjna;

· opłaty pocztowe, skarbowe, administracyjne, bankowe itp.

· zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych

· zakup części, naprawa

· ubezpieczenie

 

 

 

V.   Termin składania ofert.

1.   Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice,  pok. 103 w terminie do 27 lutego 2016 r włącznie, do godz. 15.00. W przypadku wysłania ofert pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Kłomnice.

2.   Do oferty należy dołączyć:

a)   kserokopię aktualnego wypisu z KRS lub innego rejestru lub ewidencji,

b)   wyciąg ze statutu dotyczący zapisów działań statutowych w zakresie sportu i kultury fizycznej lub oświadczenie o aktualności, jeżeli Statut jest w posiadaniu Urzędu Gminy w Kłomnicach i nie uległ zmianie,

c)   kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

3.   Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie  oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r poz. 1300).

4.   Oferta winna zostać złożona w formie papierowej , pisana komputerowo lub czytelnie ręcznie i podpisana przez osobę/y/ uprawnioną/e/.

5.   Kserokopie dokumentów załączone do oferty winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. 

 

VI. Tryb i kryteria  stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ofert.

1.   Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 6 marca 2017 roku.

2.   Złożone oferty są opiniowane przez komisję konkursowa, powołaną przez Wójta Gminy Kłomnice w drodze zarządzenia.

3.   W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele wójta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione z art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

4.   Przy rozpatrywaniu ofert brane będzie pod uwagę:

a)   ocena formalna;

b)   ocena merytoryczna wartości projektu i jego zgodność z celami zadania;:

c)   ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,

d) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

e)   ocena poprawnej jakości wykonania zadania  i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie;

f) uwzględnienie planowanego przez podmiot wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;

g)   uwzględnienie analiz i ocen realizacji zleconych zadań w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

5.   Oferty niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.   Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Kłomnice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Kłomnice.

 

VII.   Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Kłomnice  w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

1.   W roku 2016 Gmina Kłomnice  na realizację  zadania w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice wydatkowała kwotę w wysokości 127 000,00 zł.

2.   W roku bieżącym Gmina Kłomnice nie realizowała żądnego zadania

 

VIII. Postanowienia końcowe:

1.   Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pan Robert Kępa – główny specjalista ds. promocji i rozwoju gminy oraz współpracy międzynarodowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok.109 Urzędu Gminy w Kłomnicach, tel. 34 3281 109, wew. 123.

2.   Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się w Rozporządzeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki z dnia 15 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r, poz. 1300) i są dostępne na stronie  internetowej www.bip.klomnice.pl w zakładce Załatwianie spraw- formularze do pobrania.