artykuł nr 1

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert- tryb małych zleceń

W dniu 17.11.2016r  do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego, ul. Strażacka 18 w Kłomnicach na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pt. „ kurs podstawowy języka angielskiego (komunikatywny). Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U z 2016r, poz. 239 z późn. zm.) . Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu do Urzędu Gminy w Kłomnicach, pok. 209 lub drogą elektroniczną wysyłając na adres: pozarzadowe@klomnice.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.