artykuł nr 1

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 01.08.2016r  do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Częstochowa, ul. Wilsona 34 na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży p.t „Harcerska wycieczka”. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U z 2016r, poz. 239 z późn. zm.) . Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu do Urzędu Gminy w Kłomnicach, pok. 209 lub drogą elektroniczną wysyłając na adres: pozarzadowe@klomnice.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.