artykuł nr 1

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 14.06.2016r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „ WARTA” Zawada, ul. Częstochowska na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem: „ Raz, dwa, trzy! Z nałogami wygrasz Ty-  stawiaj na sport!”. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2014r, poz. 1118, z póź. zm.) Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać  na załączonym formularzu do Urzędu Gminy w Kłomnicach, pok. 209 w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.