artykuł nr 1

Konsultacje społeczne

 Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami  pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

 

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE
OGŁASZA  KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KŁOMNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017
 
I. Przedmiot konsultacji
 
Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 
II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.
 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 5 października 2016 r. do dnia 26 października 2016 r. w godzinach od 8.00 do 15.00. Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kłomnicach, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl.
Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektu można zgłaszać osobiście w pok. 209 ( II piętro) Urzędu Gminy w Kłomnicach lub pocztą elektroniczną na adres: pozarzadowe@klomnice.pl do dnia  26 października 2016 r. do godz. 15.00 na załączonym formularzu.
 
III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
 
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi Pani Katarzyna Duda.
 
IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.
 
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach.