artykuł nr 1

Wyniki konsultacji z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi

 PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych w dniach od 20 maja 2016 r. do 27 maja 2016 r.  konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi.

 1. Wójt Gminy Kłomnice informuje, że zakończyły się przeprowadzone w dniach od 20 maja 2016 r. do 27 maja 2016 r. konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie: 
  • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice,
  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso,
  •  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Projekty uchwał zostały zamieszczone na: 
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl,
  • stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl,
 3. Uprawnieni do konsultacji w/w projektów uchwał tj. mieszkańcy Gminy Kłomnice oraz organizacje pozarządowe mogli zgłaszać uwagi w dniach od 20 maja do 27 maja 2016 r. w godzinach pracy Urzędu tj.: wtorek 24 maja od 7:30 do 17:00 oraz w pozostałych dniach od 7:30 do 15:30. Wszelkie uwagi dotyczące projektów uchwał można było zgłaszać bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kłomnice pok. 103 (I piętro) lub pocztą elektroniczną na adres ug@klomnice.pl.W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone uwagi do projektów uchwał objętych konsultacjami.
 4.  W związku z zakończeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi przedłożono projekty uchwał pod obrady Rady Gminy Kłomnice.