artykuł nr 1

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w gminie Kłomnice.

 

Zarządzenie nr 1/ZEAS/2016

Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w gminie Kłomnice

z dnia 21 września 2016 roku

Na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902)

 zarządza się, co następuje:

 § 1

1.   Ogłasza się nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w gminie Kłomnice w wymiarze czasu pracy - pełny etat.

2.   Ogłoszenie o naborze na wolne  kierownicze stanowisko urzędnicze, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 § 2

1.   Postępowanie w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, o którym mowa w § 1 przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji - Robert Gonera - Kierownik ZEAS;

Członek Komisji - Adam Śliwakowski - Zastępca Wójta;

Członek Komisji - Ewa Dąbrowska - Skarbnik gminy.

2.   Komisja rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych
z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu z przeprowadzonego naboru.

3.   Regulamin konkursu  o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.