artykuł nr 1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice

 

OR.0050.67.2016

Zarządzenie Nr 67/2016

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 11.04.2016r

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. z 2013r, poz. 594), w związku z art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2014r, poz. 1118 z późn. zm.), a także Uchwały Nr 87.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.   W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice udziela się oferentom dotacji w następującej wysokości:

Lp.

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego Kłomnice, ul. Strażacka 18

5.000 zł

2.

Fundacja im. E.J.J Reszków, Garnek ul. Główna 2A

1.000 zł

 

2.   Warunkiem przekazania dotacji podmiotowi na realizację zadań publicznych w Gminie Kłomnice w 2016r  jest złożenie uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu dostosowanego do wysokości przyznanej dotacji z oraz podpisanie umowy.

§2

1.   Jedna oferta została odrzucona w postępowaniu konkursowym z przyczyn formalnych:

- Fundacja „ Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” Skrzydlów, ul. Główna 6a. 

§ 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.