artykuł nr 1

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałalnia uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2016

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.z 2014r poz.1118) oraz Uchwały Nr 87.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2015r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE

OGŁASZA OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA WSPARCIE  REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO  W  ZAKRESIE  PRZECIWDZIAŁANIA  UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W  SOŁECTWACH  GMINY  KŁOMNICE  W  ROKU 2016 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. RODZAJE  ZADAŃ:

- działania promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania  czasu przez dzieci i młodzież;

- rozwój zorganizowanych zajęć pozaszkolnych , zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz imprez profilaktycznych,

- promowanie alternatywnych form spędzania czasu dla dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

- wspomaganie organizacji młodzieżowych promujących zdrowy  tryb życia i abstynencję,

- prowadzenie różnorodnych zajęć profilaktycznych, opiekuńczo- wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych w  świetlicach, klubach,

- zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań
i talentów , poprawę sprawności fizycznej, rozwój  umiejętności interpersonalnych, kształtowanie postaw społecznych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację przedmiotowego zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości  120 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. z 2014r, poz. 1118z późn. zm), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania  w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku. Dotacja zostanie udzielona w formie wsparcia. Oferent powinien się wykazać , co najmniej 10% wkładem własnym.

2.Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty, które:

- są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne dla jego realizacji;

- są uwzględnione  w budżecie projektu,

- są racjonalnie skalkulowane na podstawie oceny rynkowej;

- odzwierciedlają koszty rzeczywiste

V. Termin składania ofert.

Podmiot ubiegający się o dotację  składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 103 w terminie do 23.03.2016r włącznie , do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie ,  z dopiskiem „Konkurs ofert na 2016 rok z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” .

Do oferty należy dołączyć:

- kserokopię aktualnego wypisu z KRS / innego rejestru lub ewidencji,

- wyciąg ze statutu dotyczący zapisów działań statutowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie  oferty według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.z Nr 6 z 2011r, poz. 25).Oferta winna zostać złożona w formie papierowej , pisana komputerowo lub czytelnie ręcznie i podpisana przez osobę/y/ uprawnioną/e/.

VI. Tryb i kryteria  stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania  wyboru ofert.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 05.04.2016r  przez Komisje Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Kłomnice.

Przy rozpatrywaniu ofert brane będzie pod uwagę:

a) ocena formalna;

b) ocena merytoryczna wartości projektu i jego zgodność z celami zadania;

c) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot

d) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

e)ocena poprawnej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadania;

f) uwzględnienie planowanego przez podmiot wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;

g) uwzględnienie analiz i ocen realizacji zleconych zadań w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Oferty niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania oferty po wyznaczonym terminie ich składania.

Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Kłomnice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Kłomnice.

VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Kłomnice  w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2015 Gmina Kłomnice  na realizację  zadania w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice wydatkowała kwotę w wysokości 114 000, 00 zł.

W roku bieżącym nie było realizowane zadanie z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i w związku z tym nie były udzielane żadne dotacje.

VIII. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Katarzyna Duda- inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok.209 Urzędu Gminy w Kłomnicach, tel. 34 3281 122, wew. 123.

Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania  znajduje się w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 15.12.2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U z 2011r, Nr 6, poz. 25) i są dostępne na stronie internetowej www.bip.klomnice.pl w zakładce Załatwianie spraw- formularze do pobrania.  .