artykuł nr 1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2016

OR.0050.27.2016

Zarządzenie Nr 27/2016

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia  19.02.2016r

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2016

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
( Dz. U z 2013r, poz. 594), w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2014r, poz. 1118 z późn. zm.),
a także Uchwały Nr 87.XVI.2015 Rady  Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2015r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

zarządzam, co następuje:

§1

1.   W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice
w roku 2016 udziela się oferentom dotacji w następującej wysokości:

Lp.

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Ludowy Klub Sportowy ORKAN Rzerzęczyce,
ul. Skrzydlowska 96, 42-270 Kłomnice

30 000,00 zł

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej, ul. Kłomnicka 31, 42-270 Kłomnice

700,00 zł

3.

Fundacja „ Otwórzmy serca Dla Dzieci” Rzerzęczyce , ul.Skrzydlowska 91, 42-270 Kłomnice

500,00 zł

4.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice , ul.Szkolna 1

8 000,00 zł

5.

Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Województwa Śląskiego

500,00 zł

6.

Wiejskia Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą
„ GRUSZKA”, Rzerzęczyce ul. Mstowska 63

500,00 zł

7.

Klub Sportowy „ Metal” Rzeki Wielkie, ul. Polna 4, 42-270 Kłomnice

14 000,00 zł

8.

Akademia Sportowo Rekreacyjna „ Okinawa Uechi- Ryu”

Michałów, ul. Wspólna 2

700,00 zł

9.

Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice,
ul. Częstochowska 3

45 000,00 zł

10.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec Częstochowa , ul. Wilsona 34

500,00 zł

11.

Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice- Garnek,
Karczewice ul. Wolności 32

700,00 zł

12.

Stowarzyszenie „ Jedność w Działaniu” , Zawada
ul. Częstochowska 8

700,00 zł

13.

Klub Sportowy „ Warta” Zawada, ul. Częstochowska 1

22 000,00 zł

14.

Fundacja „ Pomóżmy Dzieciom Poznać Swiat”
Skrzydlów, ul. Główna 6a

500,00 zł

15.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach, ul. Częstochowska 76

700,00 zł

2.   Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadań publicznych w Gminie Kłomnice w 2016r jest złożenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu dostosowanego do wysokości przyznanej dotacji oraz podpisanie umowy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.