artykuł nr 1

Zarządzenie nr 205/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.10.2015

 

OR.0050.205.2015
ZARZĄDZENIE Nr 205/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 16 października 2015r.
 
w sprawie: uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Szkole Kłomnice.
 
Na podstawie §11 ust.1, ust.2 oraz ust.3 na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz.345).
 
zarządzam co następuje:
 
§1.Uzupełniam skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Szkole Kłomnice, właściwej do przeprowadzenia głosowania, poprzez powołanie Pani Justyny Anny Politańskiej zam. Skrzydlów ul. Główna 58, zgłoszonej w dniu 16.10.2015r przez Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi, w wyborach  do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych  na dzień 25 października 2015r. i ustalam nowy skład w brzmieniu następującym:
 
Lp.
Imię, Imiona, Nazwisko
Adres zamieszkania
Reprezentuje Komitet Wyborczy
1.
Sylwia Monika Chrząstek
Karczewice  ul. Częstochowska 20
Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+ Zieloni
2.
Halina Lewicka
Kłomnice ul. Częstochowska 145
Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”
3
Karolina Agnieszka Gonera
Kłomnice ul. Sądowa 36
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
4.
Paulina Zofia Małota
Rzerzęczyce ul. Skrzydlowska 143
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
5.
Roman Andrzej Cisowski
Kłomnice ul. Sądowa 17
Komitet Wyborczy KORWIN
6.
Agnieszka Jolanta Kozłowska
Zdrowa ul. Kłomnicka 37
Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesna Ryszarda Petru
7.
Andrzej Łągiewka
Kłomnice ul. Zielona 11A
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
8.
Justyna Anna Politańska
Skrzydlów ul.Główna 58
Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi
9.
Michał Paweł Łągiewka
Kłomnice ul.Sądowa 11A
Osoba wskazana przez Wójta
 
§2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.