artykuł nr 1

Zarządzenie nr 204/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.10.2015

 

OR.0050.204.2015
 
ZARZĄDZENIE NR 204/2015
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
z dnia  16 października  2015 r.
 
w sprawie: zmiany składu osobowego w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Strażnicy OSP Nieznanice, właściwej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
 
Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 w związku z pkt 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Stwierdzam wygaśnięcie członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Nieznanicach z powodu pisemnej rezygnacji członka komisji Pana Karola Kryczka zam. Chorzenice ul. Nowa 68, powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 198 /2015, załącznik Nr 4, z dnia 5 października 2015r. i ustalam nowy skład w brzmieniu następującym
 
Lp.
Imię, Imiona, Nazwisko
Adres zamieszkania
Reprezentuje Komitet Wyborczy
1.
Katarzyna Malara
Kłomnice ul. Leśna 12
Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+ Zieloni
2.
Karina Maria Muras
Kłomnice ul. Częstochowska 46
Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”
3
Magdalena Ewa Folwarczna
Nieznanice SHR 9
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
4.
Adam Łukasz Leśniak
Witkowice ul. Częstochowska 15
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
5.
Monika Anna Krzyszczyk
Zdrowa ul. Kłomnicka 5
Komitet Wyborczy KORWIN
6.
Olga Stanisława Skibińska
Skrzydlów ul. Główna 36
Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesna Ryszarda Petru
7.
Agata Irena Pietrzak
Rzerzęczyce ul. Wolności 32A
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
8.
Krzysztof Pękla
Zdrowa ul.Kłomnicka 54
Osoba wskazana przez Wójta
 
§2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.