artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Kłomnicez dnia 6 sierpnia 2015 r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnicez dnia 6 sierpnia 2015 r.

dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 
Wyborca, mieszkaniec Gminy Kłomnice uprawniony do udziału w referendum, zmieniający miejsce pobytu przed dniem głosowania otrzymuje na swój wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu osób uprawnionych do głosowania – na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu uprawnionych – na podstawie tego spisu, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania.
Zaświadczenia wydawane są w Urzędzie Gminy Kłomnice – Referat Ewidencji Ludności   ul. Strażacka 20, parter, pokój nr 5 do piątku 4 września 2015 r. w godzinach pracy Urzędu.
Zaświadczenie osoba uprawniona odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL osoby uprawnionej.
Odbierający zaświadczenie powinien legitymować się dowodem tożsamości.
Wniosek udostępniany jest na miejscu.
Wniosek oraz wzór upoważnienia do odbioru zaświadczenia można również pobrać ze strony BIP KŁOMICE - Referendum