artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 6 lipca 2015 r.

 

Informacja Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 6 lipca 2015 r.

o możliwości głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 
Wyborca, osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Kłomnice najpóźniej do poniedziałku 24 sierpnia 2015 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Zgłoszenie winno zawierać:
- nazwisko i imię(imiona),
-imię ojca,
- datę urodzenia i numer ewidencyjny PESEL osoby uprawnionej do udziału w referendum,
- wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referendalny, albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego w Urzędzie Gminy,
- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców gminy Kłomnice,
- żądanie przesłania nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille´a.
Wzór zgłoszenia  można pobrać - w Urzędzie Gminy Kłomnice - pokój 4 lub 6

Osoba uprawniona do udziału w referendum zostanie skreślona ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji do spraw referendum, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego.
Wyborca, nie później niż w poniedziałek 31 sierpnia 2015 r., otrzyma z Urzędu Gminy Kłomnice za pośrednictwem Poczty Polskiej pakiet referendalny, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych osobie uprawnionej do udziału w referendum, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli osoba uprawniona do udziału w referendum we wniosku zadeklarowała osobisty odbiór pakietu referendalnego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w Urzędzie Gminy Kłomnice, parter, pokój 4 lub 6  (w godzinach pracy urzędu).
W skład pakietu referendalnego przekazywanego osobie uprawnionej do udziału w referendum wchodzi:
- zaadresowana koperta zwrotna,
- karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania,
- oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
- instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille´a – jeżeli osoba uprawniona do udziału w referendum zażądała jej przesłania.
Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Nie zaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji do spraw referendum. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać osobiście w placówce Poczty Polskiej na adres obwodowej komisji do spraw referendum najpóźniej:
- do dnia 3 września 2015 r., jeżeli placówka pocztowa znajduje się w Kłomnicach a osoba uprawniona do udziału w referendum jest ujęta w spisie wyborców gminy Kłomnice,
- do dnia 2 września 2015 r. w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju.
Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum może umówić się na odbiór koperty zwrotnej w miejscu i terminie przez nią wskazanym (np. w jej mieszkaniu), najpóźniej na dzień 3 września 2015 r. Przedstawiciel Poczty Polskiej odbiera zamkniętą kopertę zwrotną od osoby uprawnionej do udziału w referendum, która otrzymała pakiet referendalny, na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, odnotowując odbiór koperty za pokwitowaniem.
Osoba uprawniona do udziału w referendum może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Gminy Kłomnice (w godzinach pracy urzędu) lub w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji do spraw referendum, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Czynności związane z głosowaniem korespondencyjnym są wolne od opłat.