artykuł nr 1

6. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.04.2015r. o zebraniu wystarczajacych materiałów i dowodów do wydania decyzji o srodwiskowych uwarunkowaniach.

Kłomnice, dnia 08.04.2015r.
OŚGO-OŚ.6220.2.2015
 
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
Z DNIA 08.04.2015r.
 
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), oraz art. 10 § 1 kpa, Urząd Gminy Kłomnice zawiadamia, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Pana Tomasza Gacek, przedstawiciela Pracowni Projektowej NIWELETA, ul. Jesionowa 14/131, 43-303 Bielsko-Biała, działającego na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa,dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej DK-1 (A-1) Borowno – Witkowice – DK-91 – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Mokrzesz – DW786”.
Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, w godzinach pracy urzędu, pokój 201, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Informujemy również o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.