artykuł nr 1

4. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.02.2015r.

 

  Kłomnice, dnia 04.02.2015r.
OŚGO-OŚ.6220.2.2015
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
Z DNIA 04.02.2015r.
 
 
Działając na podstawie art. 49 i 61 § 4 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.).
 
zawiadamiam
 
że w dniu 30.01.2015r. na wniosek Pana Tomasza Gacek, przedstawiciela Pracowni Projektowej NIWELETA, ul. Jesionowa 14/131, 43-303 Bielsko-Biała, działającego na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej DK-1 (A-1) Borowno – Witkowice – DK-91 – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Mokrzesz – DW786”.
 
Z dokumentacją złożoną do wniosku można się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 201, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, od środy do piątku od 7:30 do 15:30 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.