artykuł nr 1

3/2015 postanowienie podejmujące postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Karta informacyjna
1
Nazwa karty/rok
3/2015
2
Rodzaj dokumentu
Postanowienie
3
Temat dokumentu
Podjęcie zawieszonego postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie 2 szt. elektrowni wiatrowych o mocy 100 kW i 250 kW na elektrownie wiatrowe szt. 2 o mocy po 500 kW każda i wysokości wieży 65 m na istniejących fundamentach, nr ewid. terenu nieruchomości 2923 oraz 2924/2, obręb Skrzydlów, gmina Kłomnice.
4
Nazwa dokumentu
Postanowienie
5
Zakres przedmiotowy dokumentu
Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzwięcia polegającego na wymianie 2 szt. elektrowni wiatrowych o mocy 100 kW i 250 kW na elektrownie wiatrowe szt. 2 o mocy po 500 kW każda i wysokości wieży 65 m na istniejących fundamentach, nr ewid. terenu nieruchomości 2923 oraz 2924/2, obręb Skrzydlów, gmina Kłomnice.
6
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
obręb Skrzydlów,
gmina Kłomnice,
powiat częstochowski,
województwo śląskie
7
Znak sprawy
GKIO-OŚ.6220.10.2013
8
Dokument wytworzył
Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
9
Data dokumentu
29.10.2015r.
10
Dokument zatwierdził
Wójt Gminy Kłomnice
11
Data zatwierdzenia dokumentu
29.10.2015r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
Pokój 201
Tel. (34) 328 11 2 wew.119
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie dotyczy
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
6/2013 - wniosek
16
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
29.10.2015r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Art. 16,17,18,19,20 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)
18
Uwagi
Brak